Ogłoszenia

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30-08-2019r. począwszy od 1-01-2020r. na stronie internetowej KiPD Żelatowa S.A. udostępnione zostaną ogłoszenia spółki dotychczas publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i ustawowej konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy KiPD Żelatowa S.A.w formie elektronicznej przez wybrany podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

Dalsze komunikaty w tej sprawie będą publikowane na bieżąco.

2023-03-17

2022-04-07

2021-04-06

2021-01-26

2020

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Uchwała WZA z dnia 12.05.2020 o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy